Стратегија за млади на општина Крива Паланка

Нацрт стратегијата за млади која беше изработена од страна на Центар за младински иницијативи во рамки на проектот „Промоција на младинскиот активизам преку креирање на институциска платформа за младински потреби“ , по направените усогласувања со постојните стратешки документи во општината и изработката на акцискиот план 2019-2024 година на седница на  Советот на општина Крива Паланка одржана на 27 септември 2019 година беше усвоена како официјална стратегија за млади на општина Крива Паланка