Академија за проектен менаџмент

Центар за младински иницијативи „ЦИК-ЦАК“ го реализираше проектот Академија за проектен менаџмент (Project management academy), преку Erasmus + програмата (зголемување на капацитетите на младински организации за проектен менаџмент) во кој ЦИК-ЦАК беше партнер, а носител беше  младинска организација од Република Албанија.