Центар за младински иницијативи
ЦИК-ЦАК

МиСИЈА

на организацијата е да ги антиципира потребите, да укаже на можностите и да придонесе кон зголемување и подобрување на капацитетите на младите луѓе во Крива Паланка. Да го разбуди креативниот дух кај младата популација и да го поттикнува активизмот кај младите во секоја смисла и на секое ниво, водејќи сметка и за останатите групи во општеството, а сето тоа да биде проследено со зголемување на општествената свест за младинските прашања.

Главната цел

на здружението е да работи на создавање средина која нуди можности, и презема и поттикнува активности во областа на културата, уметноста, спортот, неформалното образование и градењето професионални капацитети кај младите. Воедно промовира еколошка свест, здрави животни навики, заштита на човекови права, демократија и развој на граѓанско општество. 

нашите најнови

Проекти и Активности

Контактирај не

со сите ваши предлози, активности, проблеми